Regulamin.


W trosce o prawidłowy przebieg warsztatów opracowano niniejszy regulamin.

Zgłoszenie na warsztaty.

Rezerwacja miejsca na warsztacie następuje poprzez zgłoszenie swojego udziału e-mailem lub telefoniczne i po uzyskaniu potwierdzenia od organizatora że są wolne miejsca, wpłacenie zaliczki na podane konto organizatora.
Można za pomocą jednego zgłoszenia zarezerwować kilka miejsc, pod warunkiem ich dostępności.
Wpłata pozostałej kwoty należności za warsztat jest dokonywana najpóźniej w pierwszym dniu warsztatu.
W przypadku rezygnacji z udziału w warsztatach wpłacona zaliczka nie jest zwracana.
Możliwe jest przeniesienie wpłaconej zaliczki na warsztaty, które odbędą się w późniejszym terminie, lub przekazanie zarezerwowanego miejsca innej, wskazanej przez siebie osobie.
Warsztaty mogą być odwołane przeze organizatora i wtedy uczestnik otrzyma zwrot całej wpłaconej kwoty.
W takim przypadku organizator nie odpowiada za zakupione bilety na przejazd i inne rezerwacje.
W przypadku rezygnacji z udziału w warsztacie w trakcie jego trwania zwrot opłat nie przysługuje.
W przypadku podjęcia decyzji o opuszczeniu warsztatu przed jego zakończeniem, uczestnik jest zobowiązany poinformować o tym organizatora.

Stan zdrowia i bezpieczeństwo uczestników.

Uczestnik oświadcza, że jest on zdrowy psychicznie i fizycznie, że nie jest pod stałym wpływem leków antydepresyjnych lub innych leków psychotropowych i jego stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w warsztatach.
Z uwagi na to, że w czasie warsztatów uczestnicy mogą spotkać się z ekstremalnymi praktykami, takimi jak przejście po rozżarzonych węglach o temperaturze powyżej 500 stopni, przebywaniem w szałasie potu w którym panuje bardzo wysoka temperatura oraz innymi praktykami, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników, oraz ewentualne pogorszenie stanu zdrowia zarówno fizycznego jak i psychicznego.
Uczestnik warsztatów oświadcza, że został poinformowany o istnieniu możliwości doznania kontuzji w takich sytuacjach i bierze udział w tych praktykach wyłącznie na swoje ryzyko i swoją odpowiedzialność.

Zasady zachowania się uczestnika na warsztatach

W czasie warsztatów obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i innych środków zmieniających świadomość. Dotyczy to też rapee i innej "medycyny".
Uczestnik warsztatu zobowiązuje się do niestosowania przemocy i destrukcyjnego działania w jakiejkolwiek formie (słowem , czynem, działaniem energetycznym) wobec innych uczestników warsztatu oraz osób postronnych przebywających w miejscu w którym odbywają się warsztaty.
Uczestnikowi kategorycznie zabrania się nagabywania innych uczestników warsztatu do skorzystania w czasie trwania warsztatów ze wszelakiej oferty wykonywanych przez siebie praktyk/usług nie związanych z zajęciami warsztatowymi.
Zabrania się również zanudzania innych uczestników tematami niezwiązanymi z obecnymi warsztatami.
W przypadku rażącego naruszenia regulaminu Organizator lub prowadzący warsztaty zastrzega sobie prawo usunięcia uczestnika z warsztatów.
W takim przypadku uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów za warsztaty.

Poufność.

Informacje dotyczące tożsamości uczestników są poufne.
Uczestnik warsztatów oświadcza, że nie będzie ujawniać osobom trzecim żadnych informacji dotyczących tego, co robili inni uczestnicy w czasie trwania warsztatów. Szczególnie dotyczy to praktyk i sytuacji intymnych.
Uczestnik może robić zdjęcia innym uczestnikom warsztatów i ewentualnie publikować je w Internecie tylko i wyłącznie za zgodą tych osób.

Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.


© FHU "Magnetoit" projekt Magnetoit